En kille och tjej sitter på en bänk ute och solens strålar reflekterar vackert på de

Vi skapar plats för solceller

Kampen mot klimatförändringar är en av Heimstadens viktigaste prioriteringar.

Vårt ansvar för miljön

Fastighetssektorn står för runt 40 procent av den totala energianvändningen i EU och 36 procent av växthusgasutsläppen. Solceller är en viktig del i vårt arbete med energieffektivisering. På ett år dubblerar vi nästan antalet anläggningar i Sverige. Vi har sedan tidigare solcellsanläggningar på nio platser i landet. De producerade cirka 250 megawattimmar under 2020 och egenanvändningen ligger på över 90 procent.

Minskad användning av fossila bränslen

Nu växlar vi upp i vårt arbete för att bidra till minskad användning av fossila bränslen och minskade koldioxidutsläpp. Under 2021 installerar vi solcellsanläggningar på ytterligare åtta platser i Falköping, Lund, Landskrona, Ljungby, Trelleborg och Helsingborg. Det är en satsning på drygt 11 miljoner kronor, som ska öka energisjälvförsörjningen i vårt bestånd. Samtliga anläggningar kommer tillsammans att producera omkring 600 megawattimmar om året.

En kvinna i beige trenchcoat håller i en flicka i famnen som har en rosa jacka på sig. I bakgrunden ser man ett majsfält och en solnedgång.

Det känns väldigt bra att vi inom Heimstaden kompletterar den förnybara elen från vattenkraft, som vi köper in till våra fastigheter, med egentillverkad solcellsel i en ännu större omfattning. I kombination med vårt stora fokus på energieffektivisering så innebär detta att vi dels minskar på användningen av energi i ”onödan”, dels att den energi som trots allt behöver användas är producerad på ett hållbart sätt.

Kompletterar elen från vattenkraft

Utöver dessa anläggningar, som installeras på redan befintliga byggnader, är solceller i de flesta fall en självklar investering i våra nyproduktionsprojekt.

l flera aspekter ligger vi på Heimstaden i framkant gällande hållbarhet, men vi är öppna med att det finns mer att göra för att fullt ut adressera och hantera klimatutmaningarna.

Vår hållbarhetsstrategi baseras på ISO 26000-standarden, FN:s globala mål för hållbar utveckling samt FN:s Global Compact, vilka tillsammans utgör en stabil grund för hållbart beslutsfattande.

En hand som håller i en glödlampa mot solen. I bakgrunden ser man gröna träd.

Klimatförändringar är en av våra viktigaste prioriteringar

Hållbarhetsmålen är en del av Heimstadens långsiktiga hållbarhetsstrategi och följs upp och rapporteras regelbundet. Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete och hur vi arbetar för att uppnå målen.

Läs mer

Avgörande faktorer

När det gäller redan befintliga byggnader är det två saker som avgör om vi installerar solceller eller inte. För det första tittar vi på byggnadens elenergianvändning. Fastigheter där elen ingår i hyran, som till exempel studentbostäder, brukar ha en hög förbrukning. Likaså fastigheter som har pumpar, fläktar och ventilationsaggregat som drar mycket el. Dessa byggnader lämpar sig särskilt för solceller.

För det andra spelar fysiska förutsättningar in. Det är viktigt att titta på takets beskaffenhet, lutning och väderstreck. Det får inte heller finnas för många saker som sticker upp på taket, som till exempel skorstenar, antenner och luftningsrör. Också det geografiska läget kan påverka när vi gör en bedömning. Solceller ger nämligen mer i södra Sverige än i norra.

– Att egenanvändningen av elen som solcellsinstallationerna producerar ligger på över 90 procent kan ses som ett kvitto på att vi har dimensionerat dem väl och valt rätt fastigheter, säger Roland Larsson, drift- och teknikchef på Heimstaden Sverige.

Testar batterilagring

För att öka självförsörjningen av el ytterligare testar vi just nu batterilagring på vår största solcellsanläggning, i Flogsta i Uppsala. Det betyder att vi lagrar överskottet av solel som produceras på dagen för att använda det på kvällen och natten.
De goda erfarenheterna vi har från våra solcellsinstallationer i Sverige, gör att vi nu också undersöker möjligheterna till att installera solceller i fler länder.

Både i Norge, Tjeckien och Nederländerna har vi börjat se på olika lösningar inom detta område och i Danmark installerar vi solceller i samband med nyproduktion av fastigheter.