SUSTAINABLE MINDSET

Vårt ansvar för miljön

Vårt hållbarhetsarbete handlar om det vi gör varje dag, som skapar värde för hyresgäster, bolaget och samhället i stort. Vi bidrar till att lösa utmaningar kopplade till klimatförändringar, utanförskap, bostadsbrist etc. Miljö-, ekonomiska- och sociala hållbarhetsfrågor löper som en röd tråd genom verksamheten.

 

FN:s Global Compact

2019 anslöt sig Heimstaden till FN:s Global Compact och förband sig att följa dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Åtagandet omfattar Heimstaden och dess dotterbolag.

En kvinna med arbetskläder står vid ett element på golvet

Miljöansvar

Att tänka och agera hållbarhet är en naturlig del i vår verksamhet. Vi skapar värde genom att investera långsiktigt i fastigheter och driftseffektivitet med fokus på människor, miljö och klimat.

Globala målen

FN:s 17 globala hållbarhetsmål syftar till att lösa världens utmaningar – allt från fattigdom och utbildning till klimatförändringar, ojämlikhet och fred. Vi har kopplat våra hållbarhetsmål till flertalet av de globala målen.
De mål som är särskilt relevanta för vår verksamhet är de mål som handlar om jämställdhet, anständiga arbetsvillkor, minskad ojämlikhet, hållbar energi, hållbara och inkluderande städer och samhällen, bekämpa klimatförändringar samt biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

En vy över sjutton globala mål

LFM30

Som första kommun i Sverige undertecknade Malmö stad ”A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda”. Senast år 2030 ska Malmö stad ha utvecklat en integrerad holistisk utvecklingsstrategi för att uppnå de globala målen år 2030.

Heimstaden har anslutit sig till initiativet för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Det innebär att vi, tillsammans med våra byggpartners, ska arbeta för att implementera LFM30 och dess målsättningar i vår egen verksamhet vid nybyggnation och större projekt i Malmö.

Tre bostadshus i grönt och grått där man ser en stor innergård framför där barn och vuxna leker och umgås.

Nyproduktion

Heimstaden är en stor aktör inom nyproduktion av hyresrätter. Viktigt för oss, precis som i befintligt bestånd, är att bostäderna vi bygger håller en hög standard, är trivsamma och möjliggör ett hållbart liv. Att minska vårt klimatavtryck är en av våra viktigaste prioriteringar när vi bygger nytt.
För att säkerställa det har vi tagit fram ett hållbarhetsprogram som varje nyproduktionsprojekt ska efterleva (viss variation beroende på geografisk placering).

 

Hållbarhetsmål inom nyproduktion:
  • All nyproduktion inom Heimstaden ska certifieras med minst Miljöbyggnad Silver.
  • Utred lokalproduktion av förnybar energi.
  • Ekosystemtjänster ska utvärderas vid all nyproduktion och större projekt. Samma mängd ekosystemtjänster eller mer ska återskapas.

Vidare använder vi Byggvarubedömningen för att kartlägga våra materialval i miljöcertifierade fastigheter.

En vy över en stad där man ser vatten, stora hus och en kyrka allra längst bort

Heimstaden bygger miljöcertifierade bostäder

Vi tar hänsyn till miljön när både bostäderna byggs och när de förvaltas över tid. Vi använder miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i vår byggnation av nya hem.

Miljöbyggnad är ett system för miljöcertifiering av byggnader där femton olika miljöegenskaper (indikatorer) kvalitetssäkras. Vid certifiering vägs alla indikatorer samman och en fastighet kan erhålla betyget brons, silver eller guld. Heimstaden har som hållbarhetsmål att all nyproduktion ska certifieras enligt minst Miljöbyggnad Silver.

 

Så känner du igen en Miljöbyggnad

I Miljöbyggnad bedöms en byggnad med avseende på de tre områdena energi, inomhusmiljö och material. För att en byggnad ska certifieras krävs att den utformas, projekteras och byggs för att ge:

  • Låg energianvändning.
  • God innemiljö, vilket omfattar ljud, luftkvalitet, termiskt klimat och dagsljus.
  • Kvalitetssäkrade val av material och byggvaror.

Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens energiprestanda granskas av tredje part. Det är Sweden Green Building Council (SGBC) som även genomför certifieringarna. Läs mer om certifieringssystemet Miljöbyggnad hos Sweden Green Building Council.

En man och en kvinna står vid sin företagsbil och bär ut verktyg.

Förvaltning

Vi bedriver förvaltningen i egen regi eftersom det ger oss ökad kontroll över kvaliteten mot våra hyresgäster. Givet vårt långa perspektiv på bostäder och ambition om att minska vårt eget klimatavtryck, är hållbarhet en central del i förvaltningsarbetet. Vi förvaltar över 40 000 bostäder på över 40 orter. Här hittar du kontaktuppgifter till våra kontor.

Hållbara renoveringar

Sparsamma investeringar i renoveringar och reparationer leder till låg tillgångslivslängd. Därför är vi villiga att investera mer direkt i förbättringar om vi tror att det skapar ett långsiktigt värde. Förutom att välja de mest hållbara materialen när vi förnyar, så ser fastighetsskötare, med djup kunskap om respektive fastighet, också till att långsiktig underhållsplanering och utveckling upprätthålls.

En kille med en vit t-shirt och jacka står i ett soprum och kastar sopor
Tillsammans skapar vi plats för en hållbar resursanvändning, återvinning och renare miljö.
Klimatsmart boende

I Sverige står bostäderna för drygt en tredejdel av privatkonsumtionens klimatpåverkan. Några stora klimatbovar är uppvärmning, varmvatten och el till bland annat kylskåp, frys och belysning. Vi arbetar ständigt för att minska vårt klimatavtryck och underlätta för våra hyresgäster att göra samma sak.

På vår blogg kan du som hyresgäst hitta tips på hur du kan göra klimatsmata val i ditt boende samt mer information om hur vi som bolag approcherar klimatfrågan.

Avfallshantering

Vi arbetar för att ge goda förutsättningar till källsortering och minska mängden avfall som produceras i våra projekt och verksamheter. Vi har exempelvis beslutat att för samtliga svenska nybyggnationsprojekt med start 2021, ska det finnas plats för minst fyra sopsorteringskärl i köket. Detta för att underlätta källsortering för våra kunder.