Sustainable Mindset

En hållbar hyresvärd

Att tänka och agera hållbarhet är en naturlig del i vår verksamhet.

Ta del av vår årsrapport

Heimstadens mål är att vara det mest hållbara bostadsföretaget i Europa och som en viktig aktör inom samhällsutveckling bidrar vi till att skapa livskraftiga och inkluderande stadsdelar utifrån de lokala förutsättningarna.

 

Vårt hållbarhetsarbete

Society Contribution är en av våra strategiska hörnstenar och är vägledande i mycket av det vi gör. Våra hållbarhetsmål är en del av hållbarhetsstrategin som är att ha ett evighetsperspektiv på fastigheter, där vi bevarar genom att förbättra samt bygger nytt för att minska bostadsbristen.


Att tänka och agera hållbarhet

Vi tacklar också klimatförändringarna genom att tillämpa hållbara energilösningar, såsom installation av smarta styrsystem, produktion av förnyelsebar energi, byggnadstekniska åtgärder för att minska värmeförluster och kravställande vid nybyggnation som sänker energianvändningen. Vi möjliggör också biologisk mångfald genom pollineringsväxter, gröna tak och dagvattenhantering.

Ett bostadshus i gult och vitt med balkonger på
I kv. Nacken i Eskilstuna bygger vi enligt Miljöbyggnad Silver och taken kläs med solceller för hållbar förbrukning.

Hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport redogör vi för hur vi hur vi driver, mäter och följer upp hållbarhetsarbetet. Vi fokuserar på de hållbarhetsaspekter där vår verksamhet har störst påverkan på människor och miljö. Redovisningen är upprättad i enlighet med det globala ramverket Global Reporting Initiative (GRI) Standards, nivå Core.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på vår corporate website eller i årsrapporten från 2023. Den engelska versionen av årsrapporten finner ni här.

Social hållbarhet

Hos oss kommer människan först och är i centrum för allt vi gör. Vår vision är att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden. Vi har gått från att vara en liten aktör till att vara ett stort bolag på relativt kort tid. Därmed har vi en större påverkan och ett större ansvar.

Vi vill ha en positiv påverkan bortom våra fastigheter och engagerar oss därför i samhällsfrågor med hopp om att bidra till trygga och inkluderande lokalsamhällen. Vi engagerar oss bland annat för att skapa en mer inkluderande bostads- och arbetsmarknad, både genom att erbjuda jobb och bostäder inom ramen för vår egen verksamhet, men också i partnerskap med civilsamhällesorganisationer. Koncernen har som mål att tillhandahålla 5 000 inkluderande bostadskontrakt till 2026, där kontrakten öronmärkts till personer som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

Under Almedalen 2023 bjöd Heimstaden, Castellum och Akademiska Hus in olika aktörer till samtal om ”hur skapar vi en stad för alla”, ett branschöverskridande samtal om hur vi skapar trygghet i våra städer. Att åstadkomma större förändring i samhället kräver att olika aktörer samverkar med varandra. Insikterna från samtalet hittar ni här.

Läs mer hur vi arbetar med social hållbarhet.

En solnedgångsbild där man ser ett hustak med solceller på

Solceller – en hållbar lösning

Vår ambition är att all nyproduktion, där det lämpar sig, ska ha solcellspaneler på sina hustak. Solceller är en viktig del i vårt arbete med energieffektivisering. Vi har idag solcellsanläggningar på ca 37 platser i landet. De producerade cirka 91 megawattimmar under 2022 och egenanvändningen ligger på över 90 procent.

På optimalt lutande tak i söderläge behövs det ca 5 kvadratmeter för en solcellseffekt på 1 kW, så det krävs lite för att utnyttja solenergin och använda den till elförsörjning i trapphus, ventilation med mera. För att öka självförsörjningen av el testar vi också batterilagring. Det betyder att vi lagrar överskottet av solel som produceras på dagen för att använda det på kvällen och natten.

Solpaneler tillgodogör sig inte bara det direkta solljuset från en klar himmel utan kan även producera el från indirekt solljus, den så kallade diffusa ljusinstrålningen som sker vid molnigt väder eller reflekterad solinstrålning som innan den träffar solpanelen har träffat en annan yta. Ju ljusare det är ute, desto högre effekt ger modulerna.
I investeringskalkyler antas 30 år som rekommenderad branschstandard för solpanelernas livslängd. Växelriktare behöver vanligtvis bytas ut efter 15 år och är den komponent i systemet som har kortast livslängd.

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmålen är en del av Heimstadens långsiktiga hållbarhetsstrategi och följs upp och rapporteras regelbundet. I hållbarhetsrapporten kan du läsa mer om årets utfall och hur vi arbetar för att uppnå målen. Som koncern avsätter minst 5 miljarder SEK för att minska utsläppen av växthusgaser med nästan 50% fram till år 2030.

En vy över sjutton globala mål
Ett axplock av våra hållbarhetsmål:
 1. Fossilbränslefri verksamhet 2030
  • Fossiloberoende fordonsflotta 2025
 2. Minst 1% minskad vattenanvändning per kvm och år till 2030
 3. Vetenskapsbaserade klimatmål
  • Minska växthusgasutsläppen med minst 42 procent från 2020 till 2030 (scope 1, 2 och 3 inom hyresgästernas energianvändning)
  • Minska mängden köpt energi/kvm med 2% årligen fram till 2025
  • Vi uppmuntrar aktivt våra större leverantörer att anta vetenskapligt baserade mål och har som målsättning att 27% av våra leverantörer, baserat på inköpta varor och tjänster, ska ha vetenskapsbaserade mål senast 2027
 4. Hållbar nyproduktion
  • Nyproducerade hus ska certifieras med minst Miljöbyggnad Silver eller liknande
  • Utred lokalproduktion av förnybar energi
  • Biologisk mångfald ska utvärderas och minst samma mängd ekosystemtjänster eller mer ska återskapas
 5. Nollvision mot vräkningar 2030
 6. Koncernmål om 5000 inkluderande bostadskontrakt 2026