Hållbarhet

Ansvar för miljö

Hållbarhet har många dimensioner och kräver socialt ansvar och skydd för miljön, trygga och attraktiva arbetsplatser och en hållbar värdekedja. Att tänka och agera hållbarhet är en naturlig del i vår verksamhet och vi investerar långsiktigt i fastigheter, arbetar resurseffektivt och fokuserar på människor, miljö och klimat. Vi har som avsikt att vara med och bidra till en hållbar utveckling och till att inspirera och berika de lokalsamhällen vi är verksamma i. Vi tror på ett långsiktigt värdeskapande och arbetar därför i linje med Parisavtalet och FN:s globala mål och delmål för hållbar utveckling.

Energieffektiva fastigheter

I flera aspekter ligger Heimstaden i framkant gällande hållbarhet, men vi är öppna med att det finns mer att göra för att fullt ut adressera och hantera klimatutmaningarna. Fastighetssektorn står nämligen för runt 40 procent av den totala energianvändningen i EU och 36 procent av växthusgasutsläppen. Att minska klimatavtrycket är den enda vägen framåt och kampen mot klimatförändringar är en av Heimstadens viktigaste prioriteringar.

Som europeiskt bostadsfastighetsbolag stödjer vi EUs mål om att vara kli­matneutralt 2050, men lokalt överväger vi ännu skarpare mål. För att säkerställa att vår ambition på kli­matområdet är tillräcklig och sker i enlighet med Parisavtalets mål har vi anslutit oss till Science Based Targets initiativ (SBTi), som är en tredjepartsgranskare.

Vi har satt som mål att minska mängden köpt energi med 2 procent per år till år 2025 (i jämförbart fastighetsbestånd). Vårt fokus ligger framför allt på att energieffektivisera våra fastigheter och gör detta genom att arbeta för lägre energianvändning till samma nytta eller skapa ökad nytta med samma energianvändning. Åtgärderna omfattar ökad användning av modern och kostnadseffektiv teknik, såsom installation av smarta styrsystem, byggnadstekniska åtgärder för att minska värmeför­lusten och kravställande vid nybyggnation sänker vi energianvändningen. Vi har också som koncernmål att installera solceller på alla nybyggnationsprojekt där det lämpar sig.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på vår corporate website eller i årsrapporten från 2021. Den engelska versionen av årsrapporten finner ni här.