Information om behandling av personuppgifter och personuppgiftsombud

 

Eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla kommer att hanteras på följande sätt. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

  1. Personuppgiftsansvarig:
   Heimstaden är personuppgiftsansvarig för Visselblåsarfunktionen. Adress: Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö. Telefonnummer: 0770-111 050.

 

  1. Ändamål med behandlingen:
   Personuppgifter i Visselblåsarfunktionen används för att ta ställning till de anmälningar som lämnas i systemet och för att undersöka om utpekade personer varit delaktig i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga oegentligheter.

 

  1. Uppgifter som behandlas:
   De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om misstänkt lagöverträdelse.

 

  1. Mottagare av uppgifterna:
   Heimstaden har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i Visselblåsarfunktionen så att endast centrala HR-avdelningen får ta del av uppgifterna. Om det bedöms som ett visselärende eskaleras det till ledningen inom företaget.

 

 1. Rätt till registerutdrag m.m.:
  Du äger rätt att gratis, en gång per kalenderår, få information om de personuppgifter som behandlas om dig hos oss. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig undertecknad begäran till Heimstadens HR-avdelning. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen kan du enligt 28 § personuppgiftslagen begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.