Hållbarhet

Ansvar för miljö

Att tänka och agera hållbarhet är en naturlig del i vår verksamhet. Vi investerar långsiktigt i fastigheter, arbetar resurseffektivt i vår drift och fokuserar på människor, miljö och klimat. Vi tror på ett långsiktigt hållbart värdeskapande och arbetar i linje med de Globala målen och har under 2019 även signerat FN: s Global Compacts initiativ för ansvarsfullt företagande och åtar oss därmed att följa dess 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Energieffektiva fastigheter

Inom miljöområdet fokuserar Heimstaden främst på energieffektivisering av fastigheterna, genom att arbeta för lägre energianvändning till samma nytta eller skapa ökad nytta med samma energianvändning. Målsättningen omfattar ökad användning av modern och kostnadseffektiv teknik, att på ett hållbart sätt förse fastigheterna med ekonomisk och driftsäker energi och att begränsa fastigheternas klimatpåverkan.

Nyproducerade fastigheter kan vara upp till 40 procent mer energieffektiva än äldre, om de byggs med rätt prioriteringar. Heimstaden är tidigt involverad i processen vid nyproduktion vilket gör att vi kan göra aktiva val för framtiden. Genom att anpassa golvtjockhet, driftsystem och andra viktiga aspekter gör vi fastigheten resurseffektiv och sänker driftkostnaden.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsrapport från 2018. Engelska versionen finner du här Sustainability Report.

*Målet revideras under våren 2020. Under 2019 förvärvade vi ett stort antal fastigheter i Nederländerna, Tyskland och Tjeckien. Eftersom varje lands energimix skiljer sig åt kommer vår nya målkarta, som är under utveckling att differentieras.