Varsling

Har du opplevd eller blitt klar over et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass (gjeldende medarbeider, arbeidsmiljø, kunderelasjoner e.l.) skal det varsles om så raskt som mulig. Som kritikkverdig forhold regnes blant annet ulovlige aktiviteter, finansielle bedragerier, bestikkelser og korrupsjon, alvorlige trusler mot miljø, helse og sikkerhet, andre alvorlig upassende handlinger (diskriminering, utnyttelse av stilling, mobbing, trakassering, brudd på regler m.m). Jf. arbeidsmiljøloven. Les vår Policy for varsling

Hvordan varsler jeg?

Varsling kan skje muntlig og/eller skriftlig. Å varsle kan altså bety alt fra å si ifra til nærmeste overordnede eller HR, sende inn informasjon via skjemaet lenger ned eller per post til Heimstaden, HR-avdelningen, Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö. Du kan velge å være anonym eller fremtre med navn.

Hva skal jeg rapportere?

Det må i varselet gjøres rede for hva det kritikkverdige forholdet består i. Jo mer informasjon du kan gi, jo bedre er det. Om du kan, så angi gjerne tidspunkt for hendelsen(e), en grundig beskrivelse av hva du har observert og andre eventuelle kjennskaper til relaterte hendelser.

Hva skjer videre?

Varselet sendes til Heimstadens sentrale HR-avdeling for gjennomgang. Hvis du velger å være anonym får du ingen tilbakemelding, er du ikke anonym får du en bekreftelse på at Heimstaden har mottatt henvendelsen.

Behandling

Dersom HR-avdelingen bedømmer at henvendelsen er en varslingssak og skal behandles videre, informeres ledelsen. Etter avsluttet granskning tas en beslutning av ledelsen. Saker som på en eller annen måte betyr at HR er involvert i kritikkverdige forhold skal alltid sendes til Konsernsjef. Etter at saken er avsluttet lagres dokumentasjonen digitalt i henhold til gitt lovverk.

Du kan føle deg trygg!

Personopplysninger i Varslingsfunksjonen brukes for å ta stilling til de henvendelsene som er sendt inn i systemet og for å undersøke om utpekte personer har vært delaktig i kritikkverdige forhold.