Hjemme hos dine naboer
Trivsel i hjemmet

Her finner du husordensreglene

For oss er det viktig at alle trives der de bor, derfor har vi regler for å bevare et godt bomiljø – for deg og for naboen din. Disse har vi listet opp i noe vi kaller husordensregler. Husordensreglene gjelder både innendørs og utendørs, og alle er ansvarlige for å følge de. Husordensregelene inngår som en del av leieavtalen.

Ytre orden

 • For å forhindre innbrudd og tyveri må dører til fellesrom til enhver tid holdes lukket og låst.
 • Hvis det er fellesvaskeri på eiendommen, kan dette benyttes hverdager kl. 07–22 og helligdager kl.10–22. Husk at vaskeriet skal ryddes etter bruk.
 • Kildesortering: Avfall skal håndteres og kastes iht. kommunens gjeldende reglement. Pappesker, kasser, glass, farlig avfall mv., som ikke sorteres under matavfall, plastemballasje, restavfall eller papir må ikke kastes i containeren, men skal bringes til returpunkt/miljøstasjon av leietaker. Papir (aviser, brosjyrer o.l.) skal kastes i egen container. Les mer om kildesortering her.
 • Gårdsplass, trappeoppgang og fellesrom skal ikke brukes til oppbevaring av personlige eiendeler som sportsutstyr, barnevogn, kasser, søppelposer o.l. Forsøpling av gårdsplass og fellesrom er forbudt.
 • Det er ikke tillatt med røyking innendørs. Vennligst bruk anviste røykeplasser utenfor bygget eller stå i god avstand fra inngangsparti, vinduer og bygningen generelt. Dette for å ivareta byggets brannsikkerhet og bomiljø.
 • Vennligst ikke luft husdyr på selve eiendommen.
 • Skal du grille på din balkong eller takterrasse er det kun elektrisk grill som er lov å anvende.
 • Det må ikke legges ut mat til fugler på balkonger eller terrasser.
 • Balkong må ikke brukes som lagringsplass eller til plassering av søppel.
 • Det er ikke tillatt å montere parabolantenne utendørs på vegg eller balkong.
 • Leietaker er selv ansvarlig for reparasjon av knuste vinduer, uavhengig av årsak.
 • Dersom utleier må fjerne ulovlig montert parabol, søppel på veranda eller gjenstander i fellesarealer (sykler, barnevogn, møbler, søppel etc.) faktureres det med minimum 750 kr.

Indre orden

 • Det skal være ro i tidsrommet 22-07 alle dager.
 • Husk å ta hensyn til naboene dine! Planlegger du en større samling mennesker i leiligheten eller annen form for støy etter kl. 22 skal resterende beboere varsles, med for eksempel nabovarsel i oppgang.
 • Røyking innendørs (i leilighet og fellesarealer) er strengt forbudt. Leietaker vil bli belastet for kostnadene som forekommer for å fjerne eventuell røyklukt og misfarging etter endt leieforhold.
 • Lufteventiler i leiligheten må ikke tettes.
 • Vinduer skal ikke tildekkes av annet enn gardiner, persienne eller rullgardin.
 • Leietaker er selv ansvarlig for all skade som påføres boligen, se for øvrig leieavtalens paragraf 14 & 18. Det er også leietakers ansvar å vedlikeholde postkasse, der dette finnes på eiendommen, samt nøkler til denne.
 • Ved bruk, salg eller oppbevaring av narkotiske stoffer, eller ved annen straffbar oppførsel, vil kontrakten heves med umiddelbar virkning.

Erstatning

 • Leietaker blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Ved plassering av søppel i fellesareal dokumentert av vaktmester, bekrefter leietaker å akseptere en bot på 750 kr.
 • Leietaker er også ansvarlig for at reglene blir overholdt i husstanden, og av andre personer som leietaker har gitt adgang til eiendommen.