Algemene voorwaarden

Acties van Heimstaden

Deze ‘algemene voorwaarden’ gelden voor prijsvragen en vergelijkbare acties (hierna: ‘acties’) die in Nederland door/ten behoeve van Heimstaden Netherlands B.V. of aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: ‘Heimstaden’) worden georganiseerd. Daarnaast kunnen per actie specifieke (aanvullende) voorwaarden gelden. Deelname of anderszins gebruik van een actie leidt tot toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

1. Deelnemers dienen tenminste 18 jaren oud te zijn en woonachtig te zijn in Nederland. Indien deelname door jongere kandidaten in een specifiek geval wordt toegestaan, dan dienen minderjarigen tot 16 jaar toestemming te hebben van een wettelijke vertegenwoordiger. Deelname geschiedt, ook voor wat betreft de gebruikte communicatiemiddelen en (sociale) media, altijd voor eigen rekening en risico.

2. De deelnemer handelt bij deelname integer en verschaft correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de actie.

3. De door deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om de actie uit te kunnen voeren. Deze persoonsgegevens kunnen daarnaast ook door Heimstaden gebruikt worden voor direct marketing, waaronder het toesturen van ongerichte e-mails. Tegen dit gebruik kan de deelnemer bezwaar maken. Heimstaden handelt bij het gebruik van persoonsgegevens conform haar privacy beleid.

4. Een actie leidt niet tot aanspraken jegens Heimstaden, behoudens indien een prijs schriftelijk is toegezegd. Een dergelijke toezegging beperkt zich tot een aanspraak op toezending van de toegezegde of een naar het oordeel van Heimstaden vergelijkbare prijs. Een toegezegde prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Aansprakelijkheid van Heimstaden is in alle gevallen uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsvoering van Heimstaden, en beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar ter zake uitkeert.

5. Indien Heimstaden overgaat tot het uitkeren van een prijs, dan wordt deze overgedragen in de staat waarin deze verkeert (as is), en is deze vanaf het moment van verzending voor (eigen) rekening en risico van de deelnemer, Heimstaden staat niet in voor de ontvangst, gebreken, de bruikbaarheid en/of de staat van de prijs. Over het uitkeren van de prijs wordt niet gecorrespondeerd.

6. Heimstaden heeft steeds het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen en de actie (tussentijds) te beëindigen of aan te passen, zonder tot enige verplichting jegens deelnemer of andere gehouden te zijn.

7. Klachten over een actie kunnen worden ingediend bij Heimstaden via: marcom@heimstaden.nl.

8. Heimstaden handelt bij het houden van acties – voor zover van toepassing – in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Heimstaden Netherlands B.V. is gevestigd te Amsterdam aan de Herikerbergweg 181 (6e verdieping), 1101 CN te Amsterdam.

9. Indien op enig moment kansspelbelasting verschuldigd is door Heimstaden, dan zal deze door Heimstaden worden aangegeven en voldaan. Kansspelbelasting wordt niet op de toegezegde prijs ingehouden, tenzij bij het toezeggen uitdrukkelijk aangegeven.

10. Medewerkers van Heimstaden zijn uitgesloten van deelname.

11. Beeldmateriaal zoals foto’s en video’s die met Heimstaden worden gedeeld via e-mail of social media, mag Heimstaden voor in- en externe communicatie gebruiken.

12. Prijswinnaars worden binnen 14 dagen na een actie geïnformeerd.

13. De winnaar van de kruiswoordpuzzel uit Heimsamen magazine wordt op 2 december 2022 bekend gemaakt.

14. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op heimstaden.nl/over-ons/voorwaarden/av-acties/