Regulamin Promocji „Poleć nas swoim znajomym”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej „Poleć nas swoim znajomym” (zwanej dalej „Promocją”), w tym zasady uczestnictwa w Promocji i warunki, które należy spełnić, aby otrzymać kartę upominkową opisaną dalej w § 4.
 2. Organizatorem Promocji są:
 • (a) Moko Botanika Property Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846951, NIP 5272930098;
  (b) Tower D Property Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874902, NIP 5272944953;
  (c) Studio Okęcie Property Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000856386, NIP 5272934601;
  (d) Tursto Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000878518, NIP 5272946952;

zwani dalej „Wynajmującym”.

 1. Promocja jest przeznaczona dla Najemców, którzy spełniają warunki uczestnictwa w Promocji, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:                                                                                                                                                                                                                                    (a) Budynek – budynki mieszkalne położone w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 49, Bokserskiej 54, 54A, 54B, Komitetu Obrony Robotników 39CA, 39CB, Żupniczej 28, 28A.
  (b) Najemca – strona obowiązującej umowy najmu lokalu w Budynku zawartej z Wynajmującym,
  (c) Nowy Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna wskazana w art. 331 Kodeksu cywilnego,
  (d) Uczestnik – Najemca, który spełnia warunki uczestnictwa w Promocji określone w § 3 niniejszego Regulaminu,
  (e) Umowa Najmu – umowa najmu lokalu w Budynku zawarta pomiędzy Najemcą a Wynajmującym.
  Pozostałe terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Umowie Najmu.

§ 2 Czas trwania Promocji

 1. Promocja zaczyna obowiązywać począwszy od dnia 01 marca 2024 roku i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 roku.

§ 3 Warunki udziału w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być Najemca.
 2. Warunkiem uzyskania przez Najemcę karty upominkowej, o której mowa w § 4 ust. 1, w okresie trwania Promocji wskazanym w § 2, jest polecenie przez Uczestnika Nowemu Klientowi oferty wynajmu lokalu w Budynku, a w konsekwencji zawarcie przez Nowego Klienta z Wynajmującym umowy najmu lokalu w Budynku na podstawie ww. polecenia Uczestnika, na czas oznaczony wynoszący co najmniej 12 miesięcy, przy czym:
  • (a) Nowy Klient nie może być stroną innej umowy najmu lokalu zawartej z Wynajmującym i obowiązującej w okresie 6 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy najmu z polecenia Najemcy,
   (b) Nowemu Klientowi nie została w okresie 6 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy najmu z polecenia Najemcy przedstawiona przez Wynajmującego oferta najmu lokalu w Budynku.
 3. W celu udokumentowania polecenia, Uczestnik powinien poinformować Nowego Klienta o konieczności wskazania Wynajmującemu danych Uczestnika (imię, nazwisko lub adres e-mail), jako polecającego, podczas zawierania przez Nowego Klienta umowy najmu z Wynajmującym, na przeznaczonym do tego formularzu. W przeciwnym razie, Wynajmujący nie będzie miał możliwości weryfikacji polecenia przez Uczestnika oferty Wynajmującego Nowemu Klientowi. W celu uniknięcia wątpliwości, jeżeli Nowy Najemca nie wskaże danych Uczestnika przy zawarciu umowy najmu z Wynajmującym, karta upominkowa, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu, nie będzie należna.
 4. Spełnienie warunków uczestnictwa w Promocji przez Uczestnika, jak również przyznanie Uczestnikowi karty upominkowej, o której mowa w § 4 ust. 1, zostanie potwierdzone przez Wynajmującego w oświadczeniu przesłanym Uczestnikowi na adres e-mail Uczestnika wskazany w Umowie Najmu/poprzez platformę MYHOME.

§ 4 Zasady przyznawania karty upominkowej Najemcy w ramach Promocji

 1. W przypadku zawarcia umowy najmu w Budynku przez Nowego Klienta z Wynajmującym na okres co najmniej 12 miesięcy, na podstawie udokumentowanego polecenia oferty Wynajmującego przez Uczestnika zgodnie z § 3 ust. 2 oraz 3 powyżej – w terminie nie dłuższym niż 2 miesięcy od polecenia, Uczestnikowi przysługuje karta upominkowa o wartości 200 zł do sklepu IKEA, który zostanie przyznany w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Nowy Klient zawarł w Budynku umowę najmu z Wynajmującym.
 2. Uczestnik zostanie poinformowany o przyznaniu karty upominkowej na podstawie oświadczenia Wynajmującego, o którym mowa w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku wcześniejszego zakończenia: (i) Umowy Najmu zawartej z Najemcą przed upływem Okresu Najmu, na jaki Umowa Najmu została zawarta, albo (ii) umowy najmu z Nowym Klientem, o której mowa w 4 ust. 1 powyżej, poprzez:
  • (a) rozwiązanie za porozumieniem stron na wniosek, odpowiednio, Najemcy albo Nowego Klienta,
   (b) wypowiedzenie lub odstąpienie, odpowiednio, od Umowy Najmu przez Najemcę lub przez Nowego Klienta od umowy najmu, o której mowa w § 4 ust. 1, z przyczyn leżących po stronie, odpowiednio, Najemcy albo Nowego Klienta,
   (c) wypowiedzenie, odpowiednio, Umowy Najmu lub umowy najmu zawartej przez Nowego Klienta, o której mowa w § 4 ust. 1, przez Wynajmującego z przyczyn leżących po stronie, odpowiednio, Najemcy lub Nowego Klienta,

Wynajmujący będzie uprawniony do ewentualnego dochodzenia zwrotu kwoty udzielonej karty upominkowej, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 1. Uczestnik może skorzystać z Promocji wielokrotnie, co oznacza, że Uczestnikowi przysługuje karta upominkowa, o której mowa w ust. 1 powyżej, za każdego Nowego Klienta, który podpisze z Wynajmującym umowę najmu w Budynku w wyniku udokumentowanego polecenia, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 5 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Promocji

 1. Każdy z Uczestników może zgłosić reklamacje związane z Promocją:
  • (a) na adres elektroniczny Wynajmującego: bok@heimstaden.pl; lub
   (b) na adres siedziby Wynajmującego: Heimstaden, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.
 2. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub wysłania wiadomości e-mail.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres mailowy Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie drogą elektroniczną na podany w reklamacji adres e-mail lub na adres korespondencyjny wskazany w Umowie Najmu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Wynajmującego.
 5. Zasady rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Nowych Klientów jest Wynajmujący (zwany dalej też jako „Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Wynajmującym na adres: bok@heimstaden.pl.
 2. Wynajmujący przetwarza dane osobowe dla celów związanych z organizacją i przebiegiem Promocji, w tym w celu weryfikacji polecenia przez Uczestnika oferty Wynajmującego Nowemu Klientowi oraz przesłania Uczestnikowi potwierdzenia przyznania karty upominkowej [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na organizacji Promocji oraz weryfikacji warunków otrzymania karty upominkowej]. Dane osobowe są ponadto przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu Wynajmującemu skutecznej ochrony prawnej].
 3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Wynajmującego usługi informatyczne.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do weryfikacji polecenia przez Uczestnika oferty Wynajmującego Nowemu Klientowi oraz udzielenia karty upominkowej, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń.
 5. Dane osobowe Uczestnika w zakresie imienia, nazwiska lub adresu e-mail Wynajmujący pozyskał od Nowego Klienta w związku z koniecznością udokumentowania polecenia.
 6. Uczestnicy oraz Nowi Klienci mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Realizacja niektórych praw może być ograniczona z uwagi na przepisy prawa lub uzasadnione interesy Administratora.
 7. Uczestnicy oraz Nowi Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Promocji. Brak podania przez Uczestnika danych osobowych (za pośrednictwem Nowego Klienta) uniemożliwi udział w Promocji oraz otrzymanie karty upominkowej.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny także na stronie internetowej heimstaden.pl
 2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
 3. Prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób na jakikolwiek inny podmiot.
 4. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi Wynajmującego.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji oraz postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jak i do jej zakończenia w dowolnym terminie, o czym poinformuje z co najmniej miesięcznym powiadomieniem przez stronę internetową, na której dostępny jest Regulamin, przy czym zmiany te nie mogą naruszać uprawnień wcześniej nabytych przez Uczestników Promocji.
 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawa do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestnika naruszającego warunki niniejszego Regulaminu.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU PROMOCJI „POLEĆ NAS SWOIM ZNAJOMYM”

 

 1. Ja, niżej podpisany, […], niniejszym oświadczam, że:
  • (a) informację o możliwości zawarcia umowy najmu […] w budynku mieszkalnym położonym w […], przy ul. […] („Budynek”), uzyskałem od […] („Polecający”), oraz że umowę najmu […] w Budynku, w dniu […], zawieram z Heimstaden Poland Sp. z o.o. („Wynajmujący”) w wyniku polecenia otrzymanego od Polecającego;
   (b) nie jestem stroną innej umowy najmu lokalu zawartej z Wynajmującym i obowiązującej w okresie 6 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy najmu z polecenia Polecającego;
   (c) nie została mi w okresie 6 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy najmu z polecenia Polecającego przedstawiona przez Wynajmującego oferta najmu lokalu w Budynku.
 2. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin określający zasady akcji promocyjnej „Poleć nas swoim znajomym” („Promocja”), w tym zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby Promocji tam przedstawione.