Läs våra villkor för autogiro  https://heimstaden.com/se/villkor-autogiro/

    MEDGIVANDE

    Format ÅÅMMDD-XXXX


    Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdrag. Swedbank har ibland fem siffror ex. 8927-9. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer skall börja med 6. Har du personkonto i Nordea, använd 3300 som clearingnummer.


    I och med slutligt godkännande och underskrift ovan intygar du att du är den som fyllt i och skriver under detta medgivande till betalning via autogiro.

    Betalningsmottagare: Heimstaden AB med samtliga i koncernen ingående dotterbolag