Nyhetsrum

Heimstadens sammanslagning med Nordhalla är genomförd

Heimstaden AB (Heimstaden) och Nordhalla Fastigheter AB (Nordhalla) har den 31 augusti 2016, i enlighet med tidigare meddelat avtal, genomfört sammanslagningen av Heimstadens svenska fastighetsbestånd med Nordhalla.   Nordhalla är ett med Alecta samt Sandviks och Ericssons pensionsstiftelser samägt bolag. Heimstaden har sålt sin svenska fastighetsportfölj till Nordhalla Nordhalla har genomfört en nyemission Nordhalla har emitterat nya aktieägarlån Heimstaden är nu största ägare i Nordhalla med 65% av aktierna Heimstaden erbjuder återköp av utestående obligationer

Heimstaden förvärvar 114 bostadsenheter i Köpenhamn

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av en portfölj av sker genom förvärv av bolag som äger ett väl beläget bestånd av 114 bostadsenhe...

Delårsrapport januari-juni 2016

Periodens hyresintäkter ökade till 395 mkr (376) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,4) Driftnettot ökade till 201 mkr (179) Finansnettot uppgick till -54 mkr (-86) Förvaltning...

Victoria Park och Nordhalla avser förvärva 1 900 lägenheter i Växjö för drygt 1,5 miljarder

Victoria Park har tillsammans med Nordhalla tecknat en avsiktsförklaring med Växjöbostäder gällande förvärv av ett fastighetsbestånd om 1 900 lägenheter i Växjö till ett värde om drygt 1,5 miljarder kronor. Ambitionen är att slutgiltigt avtal signeras under september.   

Heimstaden slår samman sin svenska fastighetsportfölj med Nordhallas bestånd

Heimstaden AB (Heimstaden), optimerar sin verksamhet i syfte att frigöra kapital för fortsatt tillväxt samt för att ytterligare förbättra koncernens finansiella styrka. Idag har bolaget träffat ett avtal om sammanslagning av sin portfölj med svenska förvaltningsfastigheter med Nordhalla Fastigheter AB (Nordhalla). Tillträde beräknas ske under tredje kvartalet 2016 till marknadsvärden fastställda per den 31 mars 2016. Heimstaden bedömer affären vara kreditraitingneutral.

Heimstaden gör sitt första förvärv i Värnamo

Heimstaden har idag förvärvat, och tillträtt, fastigheter i Värnamo. Beståndet består av 10 fastigheter innehållande 174 bostadslägenheter och 35 kommersiella lokaler. Total yta är ca 19 300 kvm och...

Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ)

Heimstaden AB (publ) höll den 29 april 2016 årsstämma i bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A i Malmö. Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag. Stämm...

Delårsrapport januari-mars 2016

Periodens hyresintäkter uppgick till 186 mkr (187) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,6 procent (99,1) Driftnettot uppgick totalt till 80 mkr (83) Finansnettot förbättrades till -26 mkr (-4...

Heimstaden säljer till Bostadsrättsförening i Malmö

Heimstaden AB har skrivit avtal avseende försäljning av bostadsfastigheten Ängdala 1 i Malmö. Köpare är den nybildade Bostadsrättsföreningen Ängdala 1. Fastigheten, uppförd 1951, ligger i ett attrakti...

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Heimstaden (publ), 556670-0455 (”Bolaget”), kallas till årsstämma fredagen den 29 april 2016 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö.