Nyhetsrum

Heimstaden slutför förvärvet av 1 038 lägenheter i Växjö för 735 miljoner.

Heimstaden AB (publ) koncernen slutför, genom det med Alecta, Ericsson och Sandvik delägda dotterbolaget Heimstaden Bostad AB, det tidigare annonserade förvärvet av ett bostadsfastighetsbestånd i Växj...

Heimstaden gör kompletterande köp och förvärvar de centralt belägnafastigheterna Von Conow 46 samt Gotthard 3 i Malmö

Heimstaden AB har idag undertecknat avtal om förvärv av två centralt belägna fastigheter i Malmö. Den totala ytan uppgår till 4 423 kvm bestående av 61 bostadslägenheter och butiker/lokaler i gatuplan...

Heimstaden AB (publ) tillkännager utfall av återköpserbjudande av obligation

Heimstaden AB (publ) (“Bolaget”) tillkännager idag det slutliga resultatet av sitt erbjudande till innehavare av Bolagets utestående SEK 1.000.000.000 STIBOR 3M + 3.00% Senior Unsecured Floating Rate...

Återköpserbjudande av obligation

Heimstaden AB (“Emittenten”) går härmed ut med ett erbjudande om att återköpa utestående obligationer med ISIN: SE0006259669, emitterade av Emittenten den 9 september 2014 och som förfaller den 16 sep...

Heimstadens sammanslagning med Nordhalla är genomförd

Heimstaden AB (Heimstaden) och Nordhalla Fastigheter AB (Nordhalla) har den 31 augusti 2016, i enlighet med tidigare meddelat avtal, genomfört sammanslagningen av Heimstadens svenska fastighetsbestånd med Nordhalla.   Nordhalla är ett med Alecta samt Sandviks och Ericssons pensionsstiftelser samägt bolag. Heimstaden har sålt sin svenska fastighetsportfölj till Nordhalla Nordhalla har genomfört en nyemission Nordhalla har emitterat nya aktieägarlån Heimstaden är nu största ägare i Nordhalla med 65% av aktierna Heimstaden erbjuder återköp av utestående obligationer

Heimstaden förvärvar 114 bostadsenheter i Köpenhamn

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av en portfölj av sker genom förvärv av bolag som äger ett väl beläget bestånd av 114 bostadsenhe...

Delårsrapport januari-juni 2016

Periodens hyresintäkter ökade till 395 mkr (376) Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,4) Driftnettot ökade till 201 mkr (179) Finansnettot uppgick till -54 mkr (-86) Förvaltning...

Victoria Park och Nordhalla avser förvärva 1 900 lägenheter i Växjö för drygt 1,5 miljarder

Victoria Park har tillsammans med Nordhalla tecknat en avsiktsförklaring med Växjöbostäder gällande förvärv av ett fastighetsbestånd om 1 900 lägenheter i Växjö till ett värde om drygt 1,5 miljarder kronor. Ambitionen är att slutgiltigt avtal signeras under september.   

Heimstaden slår samman sin svenska fastighetsportfölj med Nordhallas bestånd

Heimstaden AB (Heimstaden), optimerar sin verksamhet i syfte att frigöra kapital för fortsatt tillväxt samt för att ytterligare förbättra koncernens finansiella styrka. Idag har bolaget träffat ett avtal om sammanslagning av sin portfölj med svenska förvaltningsfastigheter med Nordhalla Fastigheter AB (Nordhalla). Tillträde beräknas ske under tredje kvartalet 2016 till marknadsvärden fastställda per den 31 mars 2016. Heimstaden bedömer affären vara kreditraitingneutral.

Heimstaden gör sitt första förvärv i Värnamo

Heimstaden har idag förvärvat, och tillträtt, fastigheter i Värnamo. Beståndet består av 10 fastigheter innehållande 174 bostadslägenheter och 35 kommersiella lokaler. Total yta är ca 19 300 kvm och...