Welcome to our newsroom

Here you will find our collected press material: press releases, news, pictures, videos and contact information.

Our material is only available in Swedish.

Heimstaden gör kompletterande förvärv i Ystad

Heimstaden AB har idag undertecknat avtal om förvärv av 28 stycken centralt belägna fastigheter i Ystad som ägs av HP Holding AB. Beståndet består av totalt 527 stycken bostadslägenheter och några kom...

Heimstaden AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Heimstaden AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 29 september 2016 att Bolaget har emitterat ytterligare obligationer om 250 000 000 kr under Bolagets befintliga utestående obligationslån, med ISI...

Heimstaden förvärvar 105 bostadsenheter i Köpenhamn

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av en portfölj av 105 bostadsenheter i området Frederiksberg i Köpenhamn. Förvärvet sker genom bo...

Malmö byggs samman - fyra samverkande bolag vill förverkliga Culture Casbah i Rosengård

Culture Casbah är ett unikt stadsutvecklingsprojekt, som i ett första skede kan tillföra Rosengård 200 nya bostäder och 30 lokaler för affärsverksamhet. Det 22-våningar höga Tornet blir östra Malmös n...

Heimstadens AB (publ) emitterar ytterligare obligationer om 250 000 000 kr inom ramen för bolagets utestående obligationslån

Heimstaden AB (publ) (”Bolaget”) har emitterat ytterligare obligationer om 250 000 000 kr under Bolagets befintliga utestående obligationslån, med ISIN SE0006259669, inom ett rambelopp om totalt 1 250...

Heimstaden slutför förvärvet av 1 038 lägenheter i Växjö för 735 miljoner.

Heimstaden AB (publ) koncernen slutför, genom det med Alecta, Ericsson och Sandvik delägda dotterbolaget Heimstaden Bostad AB, det tidigare annonserade förvärvet av ett bostadsfastighetsbestånd i Växj...

Heimstaden gör kompletterande köp och förvärvar de centralt belägnafastigheterna Von Conow 46 samt Gotthard 3 i Malmö

Heimstaden AB har idag undertecknat avtal om förvärv av två centralt belägna fastigheter i Malmö. Den totala ytan uppgår till 4 423 kvm bestående av 61 bostadslägenheter och butiker/lokaler i gatuplan...

Heimstaden AB (publ) tillkännager utfall av återköpserbjudande av obligation

Heimstaden AB (publ) (“Bolaget”) tillkännager idag det slutliga resultatet av sitt erbjudande till innehavare av Bolagets utestående SEK 1.000.000.000 STIBOR 3M + 3.00% Senior Unsecured Floating Rate...

Återköpserbjudande av obligation

Heimstaden AB (“Emittenten”) går härmed ut med ett erbjudande om att återköpa utestående obligationer med ISIN: SE0006259669, emitterade av Emittenten den 9 september 2014 och som förfaller den 16 sep...

Heimstadens sammanslagning med Nordhalla är genomförd

Heimstaden AB (Heimstaden) och Nordhalla Fastigheter AB (Nordhalla) har den 31 augusti 2016, i enlighet med tidigare meddelat avtal, genomfört sammanslagningen av Heimstadens svenska fastighetsbestånd med Nordhalla.   Nordhalla är ett med Alecta samt Sandviks och Ericssons pensionsstiftelser samägt bolag. Heimstaden har sålt sin svenska fastighetsportfölj till Nordhalla Nordhalla har genomfört en nyemission Nordhalla har emitterat nya aktieägarlån Heimstaden är nu största ägare i Nordhalla med 65% av aktierna Heimstaden erbjuder återköp av utestående obligationer