Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ)

Heimstaden AB (publ) höll den 27 april 2018 årsstämma i bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A i Malmö.

Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

  • Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att till stämmans förfogande stående medel, 7 948 979 074 kronor, ska disponeras så att 20 kronor per preferensaktie utbetalas till preferensaktieägarna, totalt 46 875 000 kronor. Återstående belopp, 7 902 104 074 kronor, ska överföras i ny räkning. Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske kvartalsvis med 5 kronor per utbetalningstillfälle. Som avstämningsdagar ska i enlighet med bolagsordningen vara den 5 juli 2018, den 5 oktober 2018, den 5 januari 2019 och den 5 april 2019. För det fall en avstämningsdag ovan inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

  • Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseordföranden eller övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

  • Stämman beslutade att godta förslaget att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade att till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma nyvälja John Giverholt samt omvälja Ivar Tollefsen, Patrik Hall och Magnus Nordholm till styrelseledamöter. Ossie Everum avböjde omval.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD Heimstaden AB                     0705-85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com

Therese Altenby, Chefsjurist                         040-660 20 72      therese.altenby@heimstaden.com