Delårsrapport januari-september 2017

  • Periodens hyresintäkter ökade till 1 350 mkr (657)
  • Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,2 procent (99,6)
  • Driftnettot ökade totalt till 718 mkr (352)
  • Finansnettot uppgick till -299 mkr (-97)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 383 mkr (302)
  • Värdeförändring i fastigheter uppgick till 1 413 mkr (1 721)
  • Värdeförändring i derivat uppgick till 13 mkr (-4)
  • Periodens resultat uppgick till 1 457 mkr (1 586)
  • Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 8 875 mkr (4 151) och avyttringar uppgick till 667 (180)
  • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 87 kr (104)

Den 10 oktober genomförde vi det utökade samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB. En transaktion som i korthet innebär att fastigheter i Danmark, Norge och Sverige hamnar under ett gemensamt holdingbolag, med ett ägande som skapar kraft och dynamik i att agera långsiktigt, omtänksamt och hållbart, men även kraftfullt och expansivt när rätt tillfälle ges”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

”Att Heimstaden blivit ett nordiskt bostadsbolag skapar trygghet och flexibilitet. Vi kan agera på en större arena, därmed parera för olika politiska utspel och regleringar, som påverkar fastighetspriser och lönsamhet, helt enkelt minimera risk och öka stabilitet för både oss och våra kunder”, fortsätter Patrik Hall. 

För ytterligare information, kontakta: 

Patrik Hall                    VD                  0705-85 99 56        patrik.hall@heimstaden.com 

Magnus Nordholm       vVD                 0705-29 31 44        magnus.nordholm@heimstaden.com