Heimstaden AB koncernens utökning av samarbetet i Heimstaden Bostad AB nu genomfört

Heimstaden AB har, i enlighet med tidigare meddelat avtal, idag genomfört det utökade samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB.

Detta genom att:

  • Heimstaden Bostad AB har förvärvat Heimstaden ABs befintliga fastighetsbestånd i Köpenhamn, vilket till största delen utgörs av ägarlägenheter i centrala Köpenhamn samt Fredriksberg. Fastighetsvärdet för det danska fastighetsbeståndet uppgick till ca 5,4 mdr SEK.
  • Heimstaden Bostad AB har förvärvat Heimstaden ABs pågående byggprojektet i Örestaden Köpenhamn (Ö-huset), där Skanska uppför 300 lägenheter med påbörjad inflyttning kvartal 1 2018, projektvärde ca 1,2 mdr SEK.
  • Heimstaden Bostad AB har förvärvat Heimstaden ABs svenska bostadsbestånd med fastigheter i Malmö, Uppsala, Norrköping, Ystad, Falköping och Värnamo med ett sammanlagt fastighetsvärde om ca 3,5 mdr SEK.
  • Heimstaden Bostad AB har förvärvat Alectas nyproducerade bostadsfastigheter i Stockholmsområdet, totalt 1 163 lägenheter. Fastighetsvärdet uppgick till drygt 2,2 mdr SEK.
  • Heimstaden Bostad AB har förvärvat ca 50 % av Fredensborg Eiendomsselskaps bostadsfastigheter i Norge (primärt Oslo). Fastighetsvärdet uppgick till drygt 8,4 mdr SEK.
  • Förvärven finansieras genom bankfinansiering och nyemissioner (kontant samt kvittningsemission) av aktier (stamaktier samt två aktieklasser med förutbestämd utdelning). I samband med transaktionen genomfördes även en full återbetalning, genom del av emissionslikviden av aktier, av de aktieägarlån ägarna tidigare tillfört Heimstaden Bostad. Detta för att förenkla koncernens finansiella struktur för utomstående parter. För slutlig ägarfördelning efter transaktioner och nyemissioner, se Bilaga 1.

Det sammanlagda förvärvet har skett till en genomsnittlig initial direktavkastning om ca 3,8 % och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgick till ca 5,8 mdr SEK. Slutliga köpeskillingar fastställs först under Q4.

Förvärv i respektive land har skett genom köp av bolag.

Den tidigare meddelade transaktionen mellan Heimstaden AB och Fredensborg AS avseende Heimstaden AB förvärv av resterande ca 50 % av Fredensborg Eiendomsselskap ASs bostadsfastigheter i Norge (primärt Oslo) är framskjuten till början av 2018 som följd av, bland annat, utredning av förköpsrätter på vissa fastigheter gentemot boende och/eller kommun.

Heimstaden ABs förvärv från Fredensborg Eiendomsselskap AS kommer att finansieras genom bankfinansiering samt nyemission av stamaktier (vilken kommer genomföras som riktad nyemission av stamaktier gentemot Fredensborg AS, nuvarande huvudägare i Heimstaden AB).

Tillträde av Fredensborg Eiendomsselskap ASs bostadsfastigheter beräknas ske senast i samband med Heimstadens ABs årsstämma i april 2018.

Heimstaden Bostad AB:s resultat- och balansräkning kommer även efter genomförda transaktioner och nyemissioner att konsolideras i Heimstaden AB koncernens resultat och balans.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD Heimstaden AB                  0705-85 99 56    patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm, vVD Heimstaden AB   0705-29 31 44    magnus.nordholm@heimstaden.com