Heimstaden AB (publ) emitterar ytterligare företagsobligationer om 400 miljoner SEK

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer på den nordiska marknaden under sitt utestående obligationsprogram 2017/2021. 

I maj tidigare i år emitterade Bolaget företagsobligationer om 850 miljoner kronor under ett obligationsprogram om 1 250 miljoner kronor med förfall i maj 2021. Heimstaden har nu beslutat att emittera ytterligare företagsobligationer om motsvarande 400 miljoner kronor under obligationslånets ram.

Emissionsdatum väntas bli 25 augusti 2017 och emissionen av obligationer sker till ett pris om 100,125 motsvarande en rörlig ränta om Stibor 3m + 3.10% (inklusive ett Stibor golv på 0). Bolagets totala mängd utestående icke-säkerställda obligationer kommer då att uppgå till 2 500 miljoner kronor. De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och Bolaget kommer ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden avses användas i Bolagets löpande verksamhet, inklusive förvärv och värdehöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

Carnegie Investment Bank AB har medverkat som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har medverkat som legal rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Nordholm, vVD                     0705-29 31 44                 magnus.nordholm@heimstaden.com

Adam Lindh, Finanschef                    0708-83 96 74                 adam.lindh@heimstaden.com