Delårsrapport januari-juni 2017

  • Periodens hyresintäkter ökade till 880 mkr (395)
  • Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,3 procent (99,7)
  • Driftnettot ökade totalt till 440 mkr (201)
  • Finansnettot uppgick till -188 mkr (-54)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 233 mkr (188)
  • Värdeförändring i fastigheter uppgick till 928 mkr (370)
  • Värdeförändring i derivat uppgick till 3 mkr (-17)
  • Periodens resultat ökade till 967 mkr (469)
  • Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 3 802 mkr (3 356) och avyttringar uppgick till 426 (135)
  • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 57 kr (36)

Heimstadens första halvår har präglats av stark tillväxt. Förvärv och tillträde har skett av fastigheter i Norrköping, Uppsala, Lund, Falköping i Sverige samt i Köpenhamn, Danmark. Avtal om större förvärv har skett med kommunala bostadsbolagen i Umeå och Linköping.

Dessutom avtalades det om ett utökat samarbete med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB. Införsäljning av Heimstadens direktägda fastigheter i Köpenhamn och i Sverige samt Alectas direktägda bostadsfastigheter i Stockholm, sker till Heimstaden Bostad. Detta kryddas med förvärv av attraktiva lägenheter i Oslo, fastigheter som säljs av Heimstadens systerbolag Fredensborg Eiendomsselskap AS”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

Det gläder mig att vi nu samlar allt vårt fastighetsägande under ”Heimstadenflaggan”, ett ägande som kommer att omfatta tre nordiska och starkt växande huvudstäder, Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt de större regionstäderna och tillväxtmarknaderna i Sverige”, fortsätter Patrik Hall. 

För ytterligare information, kontakta: 

Patrik Hall                    VD                  0705-85 99 56        patrik.hall@heimstaden.com 

Magnus Nordholm       vVD                 0705-29 31 44        magnus.nordholm@heimstaden.com