Heimstaden AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 12 maj 2017 att Bolaget har emitterat icke säkerställda obligationer om 850 miljoner kronor, med en löptid om 4 år, på den nordiska marknaden.  

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara den 19 juni 2017. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.heimstaden.com

Förtydligande: detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. 

För ytterligare information, kontakta: 

Magnus Nordholm, vVD, tel 0705-29 31 44, e-mail magnus.nordholm@heimstaden.com
Adam Lindh, Finanschef, tel 0708-83 96 74, email adam.lindh@heimstaden.com