Heimstaden AB (publ) emitterar företagsobligationer om 850 miljoner kronor

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke säkerställda företagsobligationer om 850 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationslånet har en löptid om 4 år och Bolaget avser att ansöka om upptagande av obligationerna till handel på Nasdaq Stockholm. 

Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse och tecknades av svenska såväl som utländska institutionella investerare. Obligationerna emitteras under en total ram om 1 250 miljoner kronor och kommer att löpa på 4 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 3,15%. Emissionsdatum planeras till den 18 maj 2017. Efter emissionen kommer bolagets totala mängd utestående icke säkerställda obligationslån uppgå till 2 100 miljoner kronor inklusive ett sedan tidigare utestående obligationslån. Emissionslikviden avses användas i Bolagets löpande verksamhet, inklusive förvärv och värdehöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

Vi är väldigt nöjda med det stora förtroendet för Heimstaden som obligationsmarknaden åter igen visat oss. Den substantiella överteckningen resulterade i att vi valde att utöka emissionen från 750 miljoner kronor till 850 miljoner kronor för att åtminstone delvis tillfredsställa den kraftiga efterfrågan som fanns. Likviden kommer ytterligare öka möjligheten för bolaget att genomföra sin sedan tidigare kommunicerade strategi om fortsatt tillväxt”, säger Magnus Nordholm, vice VD Heimstaden.

Carnegie Investment Bank AB och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legala rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Förtydligande: Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. 

För ytterliggare information, kontakta:

Magnus Nordholm, vVD                     0705-29 31 44                 magnus.nordholm@heimstaden.com

Adam Lindh, Finanschef                    0708-83 96 74                 adam.lindh@heimstaden.com