Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ)

Heimstaden AB (publ) höll den 28 april 2017 årsstämma i bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A i Malmö. 

Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

  • Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att till stämmans förfogande stående medel, 6 112 002 738 kronor, ska disponeras så att 20 kronor per preferensaktie utbetalas till preferensaktieägarna och 7,60 kronor per stamaktie utdelas till stamaktieägaren, totalt 147 225 400 kronor, varav 46 875 000 kronor utdelas till preferensaktieägarna och 100 350 400 kronor utdelas till stamaktieägaren. Återstående belopp, 5 964 777 338 kronor, ska överföras i ny räkning. Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske kvartalsvis med 5 kronor per utbetalningstillfälle och avstämningsdagar beslutades i enlighet med bolagsordningen vara onsdagen den 5 juli 2017, torsdagen den 5 oktober 2017, fredagen den 5 januari 2018 och torsdagen den 5 april 2018. Avstämningsdag för utdelning till stamaktieägare beslutades vara onsdagen den 3 maj 2017.
  • Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseordföranden och att styrelsearvode ska utgå med totalt 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget, vilket motsvarar en total ersättning om 250 000 kronor. Stämman beslutade vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade att godta förslaget att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade att till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma omvälja samtliga ledamöter, vilket innebär att Ivar Tollefsen, Patrik Hall, Magnus Nordholm och Ossie Everum omvaldes till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2018. 

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                VD                 0705 – 85 99 56    patrik.hall@heimstaden.com

Therese Altenby      Chefsjurist     040 - 660 20 72     therese.altenby@heimstaden.com