Delårsrapport januari-mars 2017

  • Periodens hyresintäkter ökade till 426 mkr (186)
  • Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,4 (99,6)
  • Driftnettot ökade totalt till 190 mkr (80)
  • Finansnettot uppgick till -84 mkr (-26)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 92 mkr (83)
  • Värdeförändring i fastigheter uppgick till 463 mkr (139)
  • Värdeförändring i derivat uppgick till 0 mkr (-9)
  • Periodens resultat uppgick till 451 mkr (184)

Ett fortsatt gott resultat för Q1 2017 skapar en stabil grund i vår fortsatta tillväxtresa i både Sverige och Köpenhamn”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

Denna fortsatta tillväxt skapar dock ett behov för oss att fortsätta diversifiera vår kapitalbas. Heimstaden har därför gett uppdraget till Carnegie och Danske bank att sondera terrängen för en eventuell emission av icke-säkerställda obligationer”, fortsätter Patrik Hall. 

För ytterligare information, kontakta: 

Patrik Hall                    VD                  0705-85 99 56        patrik.hall@heimstaden.com 

Magnus Nordholm       vVD                 0705-29 31 44        magnus.nordholm@heimstaden.com