Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Heimstaden (publ), 556670-0455 (”Bolaget”), kallas till årsstämma fredagen den 28 april 2017 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast lördagen den 22 april 2017 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägare således vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017), dels anmäla sig hos Bolaget senast måndagen den 24 april 2017 kl. 16.00.

Anmälan kan ske via post till Heimstaden AB (publ), Årsstämma 2017, Att: Carl-Fredrik Streiby, Östra Promenaden 7A, 211 28 Malmö; via e-post till arsstamma@heimstaden.com eller på Bolagets hemsida www.heimstaden.com/arsstamma  Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar medtas till årsstämman. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även medtas. Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets webbplats, www.heimstaden.com. Fullmakter utan särskild bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB lördagen den 22 april 2017, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum (eftersom avstämningsdagen är en lördag innebär detta att aktieägare måste ombesörja sådan registrering senast fredagen den 21 april 2017).

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut i fråga om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
  4. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
  5. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
  6. Stämmans avslutande.

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning till preferensaktieägarna lämnas i enlighet med bolagsordningen samt att utdelning lämnas till stamaktieägaren i enlighet med vad som följer nedan.

Till stämmans förfogande stående medel, 6 112 002 738 kronor, ska således disponeras så att 20 kronor per preferensaktie utbetalas till preferensaktieägarna och 7,60 kronor per stamaktie utdelas till stamaktieägaren, totalt 147 225 400 kronor, varav 46 875 000 kronor utdelas till preferensaktieägarna och 100 350 400 kronor utdelas till stamaktieägaren. Återstående belopp, 5 964 777 338 kronor, ska överföras i ny räkning.

Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske kvartalsvis med 5 kronor per utbetalningstillfälle. Som avstämningsdagar ska i enlighet med bolagsordningen vara onsdagen den 5 juli 2017, torsdagen den 5 oktober 2017, fredagen den 5 januari 2018 och torsdagen den 5 april 2018. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tre bankdagar efter respektive avstämningsdag, således måndagen den 10 juli 2017, tisdagen den 10 oktober 2017, onsdagen den 10 januari 2018 respektive tisdagen den 10 april 2018.

Avstämningsdag för utdelning till stamaktieägare föreslås vara onsdagen den 3 maj 2017. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom bolagets försorg tre bankdagar efter avstämningsdagen, således måndagen den 8 maj 2017.

Styrelse och styrelse- samt revisorsarvoden (punkterna 9­–10)

Aktieägaren Fredensborg AS som representerar ca 86,2 procent av aktierna och ca 98,4 procent av rösterna i Bolaget föreslår följande.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9)

Föreslås att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseordföranden och att styrelsearvode ska utgå med totalt 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget, vilket motsvarar en total ersättning om 250 000 kronor.

Till Bolagets revisorer ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 10)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter, dvs. ingen förändring av antalet stämmovalda styrelseledamöter föreslås.

Till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av samtliga ledamöter, vilket innebär omval av Ivar Tollefsen, Patrik Hall, Magnus Nordholm och Ossie Everum till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar m.m.

Årsredovisning (innehållandes fullständigt beslutsförslag avseende den föreslagna utdelningen samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen) och revisionsberättelse, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.heimstaden.com, senast från och med fredagen den 7 april 2017, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman

_____________________

Malmö i mars 2017

Heimstaden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD 0705 - 85 99 56          patrik.hall@heimstaden.com
Magnus Nordholm, vVD           0705 - 29 31 44         magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2017 kl. 08:30 CET.