Heimstaden AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Heimstaden AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 29 september 2016 att Bolaget har emitterat ytterligare obligationer om 250 000 000 kr under Bolagets befintliga utestående obligationslån, med ISIN SE0006259669, inom ett rambelopp om totalt 1 250 000 000 kr. I och med emissionen uppgår Bolagets utestående obligationslån till den totala ramen om 1 250 000 000 kr.  

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara den 17 oktober 2016. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.heimstaden.com och Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Patrik Hall                               VD                       0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm                  vVD                     0705-29 31 44 magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2016 kl. 14.00 CET.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com