Heimstadens AB (publ) emitterar ytterligare obligationer om 250 000 000 kr inom ramen för bolagets utestående obligationslån

Heimstaden AB (publ) (”Bolaget”) har emitterat ytterligare obligationer om 250 000 000 kr under Bolagets befintliga utestående obligationslån, med ISIN SE0006259669, inom ett rambelopp om totalt 1 250 000 000 kr. Efter emissionen kommer Bolagets utestående obligationslån att uppgå till den totala ramen om 1 250 000 000 kr. Obligationerna kommer löpa med rörlig ränta om Stibor 3m + 3,00 % och prissattes till 99,25 % av det nominella värdet. Existerande obligationslån är noterat på Nasdaq First North Stockholm och Bolaget kommer även ansöka om notering av de efterföljande obligationerna på samma lista. Emissionslikviden kommer användas till allmänna företagsändamål samt för ytterligare förvärv av bostadsfastigheter i enlighet med bolagets tidigare kommunicerade strategi.

Obligationsemissionen övertecknades signifikant och orderboken stängdes inom fyra timmar. Obligationen placerades hos i huvudsak professionella svenska investerare och attraherade även nya investerare från andra nordiska länder. Sammanlagt deltog cirka 18 investerare.

”Vi är väldigt nöjda med att den här uppföljande emissionen har tagits emot så väl av marknaden, vilket påvisar ett fortsatt starkt förtroende för Heimstaden i kapitalmarknaden. Likviden kommer ytterligare öka bolagets finansiella styrka inför framtiden”, säger Magnus Nordholm, vice VD Heimstaden.

Danske Bank har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat som juridisk rådgivare I samband med emissionen.

Förtydligande: Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                                 VD                       0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm                    vVD                     0705-29 31 44 magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 september 2016 kl. 17:00 CET.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com