Heimstaden AB (publ) tillkännager utfall av återköpserbjudande av obligation

Heimstaden AB (publ) (“Bolaget”) tillkännager idag det slutliga resultatet av sitt erbjudande till innehavare av Bolagets utestående SEK 1.000.000.000 STIBOR 3M + 3.00% Senior Unsecured Floating Rate Notes som förfaller 2019 (ISIN: SE0006259669) (”Återköpserbjudandet”).

Vid stängning av Återköpserbjudandet kl 17:00 (CET) den 8 september hade accepter på erbjudandet om återköp rörande obligationer om sammanlagt SEK 35.000.000 mottagits. Ersättningen för de obligationer som återköps är 99,35 procent av det nominella beloppet med tillägg av upplupen ränta.

Återköpta obligationer kommer inte annulleras.

”Återköpserbjudandet var avsett som investerarvård i samband med den strukturförändring Heimstaden koncernen nyligen genomfört varmed vi ser utfallet med det begränsade antalet innehavare som utnyttjat Återköpserbjudandet som oerhört positivt och glädjande, och som ett tecken på kapitalmarknadens fortsatta förtroende för Heimstaden och våra kommunicerade tillväxtplaner” säger Magnus Nordholm. 

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                        VD                 0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm            vVD               0705-29 31 44 magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 september 2016 kl. 10:00 CET.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik PenserBankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com