Återköpserbjudande av obligation

Heimstaden AB (“Emittenten”) går härmed ut med ett erbjudande om att återköpa utestående obligationer med ISIN: SE0006259669, emitterade av Emittenten den 9 september 2014 och som förfaller den 16 september2019 (“Obligationen”).

Bakgrunden till erbjudandet är den strukturförändring av koncernen som Heimstaden kommunicerade den 1 juli 2016. Den nya koncernstrukturen anses av Heimstaden vara kreditbetygsneutral och anses stärka bolagets finansiella ställning samt förbättra möjligheten för Heimstaden att fortsätta växa.

Återköpserbjudandet

Emittenten erbjuder här med att återköpa utestående Obligationer till priset SEK 993,500, per utestående Obligation samt upplupen ränta (“Erbjudandet”). Acceptperioden för Erbjudandet löper till och med 8 september 2016, kl. 17.00 (Emittenten förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet). Obligationsinnehavare ombeds kontakta den bank där man har sin depå för det fall man önskar acceptera Erbjudandet.

För Erbjudande samarbetar Heimstaden med Danske Bank. För eventuella frågor och kommentarer angående Erbjudandet vänligen kontakta:

DANSKE BANK A/S, Danmark, Sverige Filial

Att: DCM admin

Box 7523

SE-103 92 Stockholm

Manuela Scheibe, DCM Origination

Telefon:     +46 (0) 8 568 805 32

E-post:      manuela.scheibe@danskebank.se

Information om den nya koncernstrukturen kan hittas på Heimstadens hemsida www.heimstaden.com.

Måndagen den 5 september kl. 12.00 kommer delar av ledningen för Heimstaden presentera den nya koncernstrukturen på ett investerarmöte på Danske Banks kontor på Norrmalmstorg 1 i Stockholm. För den obligationsinnehavare som ämnar delta på mötet vänligen återkom till vår kontaktperson hos Danske Bank på mailadressen ovan alternativt till din säljkontakt på Danske Bank.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                        VD                 0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm            vVD               0705-29 31 44 magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 september 2016 kl. 9:15 CET.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com

Detta är endast en inofficiell översättning av Erbjudandet och vid eventuella tolkningskonflikter har den engelska versionen av Erbjudandet företräde. Erbjudandet är inte riktat till, och accept kommer ej heller att godtas från, eller på vägnar av, någon innehavare av Obligationen som befinner sig i eller har sin hemvist i jurisdiktioner där lämnande av Erbjudandet eller där accept av erbjudandet inte är tillåtet i enlighet med jurisdiktionen tillämplig lagstiftning eller där registrering eller andra åtgärder krävs enligt tillämplig lagstiftning (”Undantagen jurisdiktion”). Erbjudandet distribueras därför inte till obligationsinnehavare bosatta i sådan Undantagen jurisdiktion. Obligationsinnehavare som är bosatta i sådan Undantagen jurisdiktion och som vill acceptera Erbjudandet, måste göra detta från annat land. Det är varje juridisk och fysisk persons egna ansvar att följa tillämplig lagstiftning i relevant jurisdiktion, bland annat avseende möjligheten att acceptera Erbjudandet som berör Obligationen.