Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ)

Heimstaden AB (publ) höll den 29 april 2016 årsstämma i bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A i Malmö.

Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

  • Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att till stämmans förfogande stående medel, 1 977 788 971 kronor, ska disponeras så att 20 kronor per preferensaktie utbetalas till preferensaktieägarna och 5,30 kronor per stamaktie utdelas till stamaktieägaren, totalt 116 856 200 kronor, varav 46 875 000 kronor utdelas till preferensaktieägarna och 69 981 200 kronor utdelas till stamaktieägaren. Återstående belopp, 860 932 771 kronor, ska överföras i ny räkning. Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske kvartalsvis med 5 kronor per utbetalningstillfälle och avstämningsdagar beslutades i enlighet med bolagsordningen vara tisdagen den 5 juli 2016, onsdagen den 5 oktober 2016, torsdagen den 5 januari 2017 och onsdagen den 5 april 2017. Avstämningsdag för utdelning till stamaktieägare beslutades vara den 3 maj 2016.
  • Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseordföranden och att styrelsearvode ska utgå med totalt 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget, vilket motsvarar en total ersättning om 250 000 kronor. Stämman beslutade vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade att godta förslaget att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade att till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma omvälja samtliga ledamöter, vilket innebär att Ivar Tollefsen, Patrik Hall, Magnus Nordholm och Ossie Everum omvaldes till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                                                                                                                  

VD Heimstaden AB                                                                                

0705 – 85 99 56

Therese Altenby

Chefsjurist Heimstaden AB

040 - 660 20 72

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2016 klockan 15.00.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com.