Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Heimstaden (publ), 556670-0455 (”Bolaget”), kallas till årsstämma fredagen den 29 april 2016 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast lördagen den 23 april 2016 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägare således vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 22 april 2016), dels anmäla sig hos Bolaget senast måndagen den 25 april 2016 kl. 16.00.

Anmälan kan ske via post till Heimstaden AB (publ), Årsstämma 2016, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm; via telefon 08-402 91 33; via e-post till arsstamma@heimstaden.com eller på Bolagets hemsida www.heimstaden.com/arsstamma. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar medtas till årsstämman. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även medtas. Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets webbplats, www.heimstaden.com. Fullmakter utan särskild bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast lördagen den 23 april 2016, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum (eftersom avstämningsdagen är en lördag innebär detta att aktieägare måste ombesörja sådan registrering senast fredagen den 22 april 2016).

Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande.

2) Val av ordförande vid stämman.

3) Upprättande och godkännande av röstlängd.

4) Val av en eller två justeringsmän

5) Godkännande av dagordningen.

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8) Beslut i fråga om:

          a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

          b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och

          c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10) Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

11) Stämmans avslutande.

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning till preferensaktieägarna lämnas i enlighet med bolagsordningen samt att utdelning lämnas till stamaktieägaren i enlighet med vad som följer nedan.

Till stämmans förfogande stående medel, 1 977 788 971 kronor, ska således disponeras så att 20 kronor per preferensaktie utbetalas till preferensaktieägarna och 5,30 kronor per stamaktie utdelas till stamaktieägaren, totalt 116 856 200 kronor, varav 46 875 000 kronor utdelas till preferensaktieägarna och 69 981 200 kronor utdelas till stamaktieägaren. Återstående belopp, 1 860 932 771kronor, ska överföras i ny räkning.

Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske kvartalsvis med 5 kronor per utbetalningstillfälle. Som avstämningsdagar ska i enlighet med bolagsordningen vara tisdagen den 5 juli 2016, onsdagen den 5 oktober 2016, torsdagen den 5 januari 2017 och onsdagen den 5 april 2017. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tre bankdagar efter respektive avstämningsdag, således fredagen den 8 juli 2016, måndagen den 10 oktober 2016, onsdagen den 11 januari 2017 respektive måndagen den 10 april 2017.

Avstämningsdag för utdelning till stamaktieägare föreslås vara tisdagen den 3 maj 2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget ska utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg snarast möjligt därefter.

Styrelse och styrelse- samt revisorsarvoden (punkterna 9–10)

Aktieägaren Fredensborg AS som representerar ca 86,2 procent av aktierna och ca 98,4 procent av rösterna i Bolaget föreslår följande.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9)

Föreslås att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseordföranden och att styrelsearvode ska utgå med totalt 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget, vilket motsvarar en total ersättning om 250 000 kronor.

Till Bolagets revisorer ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 10)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter, dvs. ingen förändring av antalet stämmovalda styrelseledamöter föreslås.

Till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av samtliga ledamöter, vilket innebär omval av Ivar Tollefsen, Patrik Hall, Magnus Nordholm och Ossie Everum till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Handlingar m.m.

Årsredovisning (innehållandes fullständigt beslutsförslag avseende den föreslagna utdelningen samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen) och revisionsberättelse, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.heimstaden.com, senast från och
med fredagen den 8 april 2016, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman

_____________________

Malmö i mars 2016

Heimstaden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                          VD                       0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm             vVD                     0705-29 31 44  magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2016 klockan 08.00.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.se