Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Heimstadens årsredovisning för 2015 är nu tillgänglig att läsa på̊ vår hemsida, www.heimstaden.com.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                           VD                       0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm              vVD                     0705-29 31 44  magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2016 klockan 08.00.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.se