Heimstaden avyttrar resterande 50 % av CORHEI Fastighets AB

Heimstaden har avyttrat resterande 50 % av CORHEI Fastighets AB (före detta Henry Ståhl Fastigheter AB) till Castellums dotterbolag Fastighets AB Corallen. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 2 083 Mkr. Aktierna avyttras för 555 Mkr.

Affären innebär att Castellum därefter äger CORHEI:s bestånd bestående av 13 fastigheter i Norrköping och 9 fastigheter i Linköping.

Den 13 april 2015 aviserade Castellum AB och Heimstaden AB (publ) en affär som innebar att Castellum förvärvade 50 % av aktierna i dåvarande Henry Ståhl Fastigheter AB av Heimstaden AB och CORHEI Fastighets AB bildades. Samtidigt slöts ett optionsavtal som gav Castellum möjlighet att tidigast inom 18 månader, den 29 november 2016, förvärva resterande 50 % av det nya bolaget. Heimstaden erhöll en motsvarande option att sälja resterande 50 % efter utgången av Castellums optionstid. Castellum har i dag förvärvat resterande aktiepost tidigare än planerat då undertecknande och tillträde skett samtidigt.

Affären omfattar 111 480 kvm i Norrköping, fördelat på 12 centralt belägna kontorsfastigheter och en välbelägen logistikfastighet, samt 51 024 kvm i Linköping fördelat på 9 kontorsfastigheter, varav 6 stycken är centralt belägna, två ligger i Mjärdevi-området och en vid Tornby-området.

Uthyrningsgraden uppgår till 84 % och den genomsnittliga avtalstiden är 4,1 år. Hyresintäkterna på helårsbasis uppgår till 159 Mkr. De största hyresgästerna är Sectra, Brandel Invest & Förvaltning AB, Swedbank och Kunskapsskolan.

”Vi känner oss trygga i att överlämna kvarvarande andelar i CORHEI till Castellum. Vi har säkerställt att både personal och fastigheter har tagits hand om på bästa sätt och ser nu fram emot att fortsätta vår investering på bostäder i Norrköping och Linköpingsregionen. Vårt samarbete med Castellum fortsätter via vårt gemensamma åtagande om att tillsammans utveckla stadsmiljö och levande blandstad.” säger Patrik Hall.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                          VD                       0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm             vVD                     0705-29 31 44  magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2016 klockan 13.00.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.se