Avstämnings- och utbetalningsdag för preferensaktieutdelning flyttas

Till följd av ett administrativt misstag kommer utbetalningsdag för preferensaktieutdelning med tidigare avstämningsdag den 5 oktober 2015 att vara den 15 oktober 2015 i stället för den 8 oktober 2015 som planerat.

Ny avstämningsdag för erhållande av preferensaktieutdelning, med tidigare avstämningsdag den 5 oktober 2015, kommer att vara den 12 oktober 2015. Detta innebär att sista dag för att förvärva preferensaktier för att äga rätt till preferensaktieutdelning är den 8 oktober 2015.

Preferensaktieutdelningen kommer den 15 oktober 2015 att utbetalas med 5,01 kr per preferensaktie och utgörs av:
• 5,00 kr, vilket motsvarar en fjärdedel av den årliga preferensaktieutdelningen enligt bolagsordningens bestämmelser, och;
• 0,01 kr, vilket motsvarar den uppräkningsfaktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent som framgår av bolagsordningen för perioden från 8 oktober 2015 till och med den 15 oktober 2015 avrundat uppåt till helt öre

Vi beklagar händelsen och har förstärkt rutinen för att säkerställa framtida hantering.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Magnus Nordholm                                Carl-Fredrik Streiby
vVD Heimstaden AB                            CFO Heimstaden AB
0705 – 29 31 44                                   0736 – 93 78 69

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 oktober 2015 klockan 9.00.