Delårsrapport januari-juni 2015

- Periodens hyresintäkter uppgick till 376 mkr (246)- Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,4% (99,3)- Driftnettot uppgick totalt till 179 mkr (123)- Finansnettot uppgick till -86 mkr (-68)- Förvaltningsresultatet uppgick till 108 mkr (38)- Värdeförändring i fastigheter uppgick till 650 mkr (67)- Periodens resultat uppgick till 1 034 mkr (33)

”2015 har hittills präglats av förvärv och strukturaffärer, där Heimstaden köpt och sålt fastigheter till ett värde om ca 5 mdr kronor. I slutet av maj slutfördes affären med Castellum, där vi nu äger 50 procent vardera av de kommersiella fastigheterna i Norrköping och Linköping, som ingick i vårt köp av Henry Ståhl Fastigheter AB. Bostadsfastigheterna i Henry Ståhl Fastigheter AB, ca 1 700 lgh, kvarstår i Heimstadenkoncernen.

I juni tillträdde vi ca 700 lgh i centrala Trelleborg, vilka förvärvades av Akelius, samt den sedan tidigare avtalade fastighetsportföljen i centrala Gävle. I Malmö flyttades positionerna ytterligare framåt genom förvärv (tillträde per den 1 juli) av det lokala fastighetsbolaget Möllekällan Fastighets AB. Sistnämnda förvärv har tillfört ytterligare 314 lägenheter i de populära och attraktiva områdena Möllevången och Sankt Knut. Det gläder oss att vi genom detta förvärv förstärkt vår position som den dominerande fastighetsägaren i det heta Möllevången i Malmö vars bostadsmarknad de senaste åren präglats av ombildningar till bostadsrätter.

Heimstaden tog i juni över vår huvudägare Fredensborgs inledda satsning på Köpenhamn genom att förvärva Fredensborg Danmark A/S (nu Heimstaden Danmark A/S). För närvarande ägs 128 ägarlägenheter och 121 parkeringsplatser centralt i Köpenhamn men målet är inställt på att komplettera med ytterligare bra centrala bostadsfastigheter. Många spännande möjligheter utvärderas och förhoppningsvis kan koncernen växa till en ledande bostadsaktör även i Danmark. Vårt detaljplanearbete för nyproduktion på befintlig mark i bland annat Norrköping fortskrider och möjligheten att producera nya bostäder om ca 60 000 – 65 000 kvm BTA genom förtätning ser ut att kunna starta inom de närmsta åren.

Heimstaden har efter de senaste fastighetstransaktionerna samt genom den emission av preferensaktier om 750 miljoner, som framgångsrikt genomfördes i början av juni, en mycket välfylld kassa som skall sättas i arbete på bästa möjliga sätt. Målet är att fortsätta det interna arbetet med att löpande lyfta kvaliteten på våra fastigheter ytterligare samt att aktivt identifiera, förhandla och förvärva ytterligare fastigheter som passar in i vår portfölj och våra mål.”, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                                 Magnus Nordholm
VD Heimstaden AB                  vVD Heimstaden AB
0705 – 85 99 56                       0705 – 29 31 44

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2015 klockan 08.00.