Erbjudandet att teckna preferensaktier i Heimstaden övertecknat

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 maj 2015 ett erbjudande att teckna preferensaktier i Bolaget (”Erbjudandet”). I Erbjudandet tecknades 2 343 750 preferensaktier till en teckningskurs om 320 kronor per preferensaktie.

Intresset för teckning av preferensaktier i Heimstaden har varit stort både från allmänheten och från institutionella investerare och erbjudandet blev övertecknat. Inom ramen för erbjudandet har cirka 1500 privatpersoner och institutionella investerare tilldelats preferensaktier i Heimstaden. Totalt tillförs Bolaget 750 Mkr före emissionskostnader.

Likviddag är den 3 juni 2015 och beräknad första dag för handel i Bolagets preferensaktier på First North Premier är den 11 juni 2015.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Heimstaden att uppgå till 15 547 750 varav 13 204 000 stamaktier och 2 343 750 preferensaktier.

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och Bookrunner och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Heimstaden i samband med Erbjudandet.

Heimstaden AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Hall, VD, 040-660 20 61, patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm, vVD, 040-660 20 70, magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2015 klockan 08.00.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Heimstaden. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Heimstaden för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Heimstaden och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Carnegie företräder Heimstaden och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Heimstaden för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Erbjudandet. Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Carnegie avseende fullständigheten, riktigheten eller verifieringen av informationen i detta pressmeddelande och innehållet i pressmeddelandet utgör inte, och ska inte heller förlitas på, som ett löfte eller en utfästelse från Carnegie i detta avseende, varken historiskt eller avseende framtiden. Carnegie påtar sig inget ansvar för att pressmeddelandet är korrekt, fullständigt eller verifierat och frånsäger sig följaktligen i största möjliga utsträckning, under tillämplig lag, allt ansvar, oavsett om sådant ansvar grundas på skadeståndsrättslig, kontraktsrättslig eller annan grund, vilket Carnegie annars skulle kunna ha avseende pressmeddelandet eller information som tillhandahållits i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Heimstadens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.