Heimstadens obligationer noterade på Nasdaq Stockholm

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen för Heimstaden AB fattat beslut om en notering av obligationer på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt Heimstadens ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationerna är idag, 14 november 2014.

Den 16 september 2014 offentliggjorde Heimstaden att bolaget emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om SEK 1 000 miljoner inom ett rambelopp om SEK 1 250 miljoner. Obligationslånet löper till 2019 med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 3,00 procentenheter.

Den 5 november 2014 offentliggjorde Heimstaden ett prospekt och meddelade att bolaget ansökt om upptagande till handel vid Nasdaq Stockholm av obligationerna. Nasdaq Stockholm har godkänt Heimstadens ansökan om upptagande till handel och första dag för handel i obligationerna är idag, 14 november 2014.

Obligationernas kortnamn är HEIM 1.

Prospektet avseende obligationerna finns tillgängligt på Heimstadens hemsida, www.heimstaden.com

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Magnus Nordholm                                                                                            

vVD Heimstaden AB                                                                                         

0705 – 29 31 44