HEIMSTADEN OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH NOTERAR OBLIGATIONER i SEK PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Den 16 september 2014 offentliggjorde Heimstaden att bolaget emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om SEK 1 000 miljoner inom ett rambelopp om SEK 1 250 miljoner. Obligationslånet löper till 2019 med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 3,00 procentenheter.

Med anledning av obligationsemissionen har Heimstadens styrelse upprättat ett prospekt avseende inregistrering av obligationerna för handel på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Finansinspektionen har idag, den 5 november 2014, meddelat att prospektet för obligationslånet har godkänts. Ansökan om att inregistrera obligationerna för handel på Företagslistan vid Nasdaq Stockholm har lämnats in och första dag för handel med obligationerna är beräknad till den 14 november 2014.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Heimstadens (www.heimstaden.com) och Finansinspektionens (www.fi.se) respektive webbplatser samt på begäran i pappersform på Heimstadens huvudkontor, Östra Promenaden 7a, 211 28 Malmö.

För ytterligare information, vänligen kontakta vVD Magnus Nordholm på telefon 040 - 660 20 70.