Integritetspolicy för anställda

 1. ALLMÄNT
  I denna integritetspolicy anges hur Heimstaden samlar in, behandlar, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter i samband med din anställning hos oss.
  Policyn beskriver också de rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor!
 2. ANSVARIG FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
  Heimstaden AB, org.nr. 556670-0455, Östra Promenaden 7A, 211 28 Malmö (”Heimstaden” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.
 3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
  De personuppgifter vi behandlar om dig i samband med din anställning är av varierande karaktär. Vi behandlar ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi behandlar även uppgifter om lön och kontonummer. Uppgifter som du lämnat i samband med rekrytering, såsom information om tidigare anställningar och CV, kan också behandlas. Vidare behandlas andra uppgifter som framkommer eller som vi får tillgång till i samband med anställningen, t.ex. vid utvecklingssamtal och eventuella utvärderingar, uppgifter om frånvaro (inklusive frånvaro p.g.a. sjukdom), semester samt information om närmast anhörig och facklig tillhörighet.
  Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter mot dig, uppfylla våra skyldigheter enligt lag och kollektivavtal samt i personaladministrativt syfte, såsom vid utvärdering och lönesättning, byte av tjänst, förändringar av anställningsavtal, för utbetalning av lön (inklusive sjuk- och semesterlön), rapportering av skatter, beräkning av semester, beräkning av anställningstid, beräkning av bonus m.m.
 4. GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
  Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt anställningsavtalet med dig och enligt kollektivavtal. Dina personuppgifter behandlas också för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag. I vissa fall kan behandling ske med stöd av vårt berättigade intresse som arbetsgivare att uppfylla våra skyldigheter, eller tillvarata våra rättigheter, gentemot dig.
  När det rör sig om känsliga personuppgifter, såsom exempelvis uppgifter om din hälsa, görs alltid en särskild bedömning av om behandlingen är nödvändig.
  I särskilda situationer kan vi komma att be om ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter, t.ex. i samband med publicering av foto på vår hemsida eller vid marknadsföring. Du har i sådana fall alltid rätt att återkalla lämnat samtycke.
 5. HUR LÄNGE SPARAR VID DINA PERSONUPPGIFTER?
  Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för behandling för de ändamål som anges i denna policy.
  Heimstaden gallrar löpande ut personuppgifter som bedöms inte vara aktuella alternativt som inte längre behövs för de ändamål som anges i denna policy. Normalt sparar vi dina uppgifter under den tid din anställning pågår samt under den tid därefter som behövs för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt anställningsavtalet, tillämpligt kollektivavtal och gällande lag. Uppgifterna kan komma att sparas längre om det behövs för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en rättslig process.
 6. SÄKERHET
  Heimstaden har utvecklat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
  I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.
  Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
  Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.
 7. VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?
  Dina personuppgifter kan komma att delas med våra externa samarbetspartners inom exempelvis lönehantering, telekommunikation, revision och tillhandahållande av system. Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av myndighet då vi är skyldiga att lämna ut annan uppgift, exempelvis i samband med rehabilitering.
 8. VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
  Dina personuppgifter kommer att behandlas inom EU och EES.
 9. DINA RÄTTIGHETER
  Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Uppgifterna lämnas i form av ett utdrag ur vårt register.
  Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du be-gära att vi rättar eller kompletterar dem.
  Du har under vissa förutsättningar en rätt ”att bli bortglömd”, dvs. att få de personuppgifter vi har om dig raderade. Vi har dock rätt att neka radering i vissa situationer.
  Du har, under vissa förutsättningar, rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas för vissa angivna ändamål.
  Du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av en intresseavvägning.
  Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa förut-sättningar har en rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, all-mänt använt och maskinläsbart format överförda till annan personuppgiftsansvarig.
  Om du har invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål.
 10. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
  Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn och den senaste versionen av policyn finns tillgänglig på intranätet.
 11. KONTAKTUPPGIFTER
  Om du har frågor om innehåller i denna policy eller om du vill komma i kontakt med oss angående vår behandling av dina ’personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på HR.
  hr@heimstaden.com