img_pul

Behandling av personuppgifter som lämnas till Heimstaden

 

Allmänt om personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (1998:204), i dagligt tal kallad PuL, har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Med behandling av personuppgifter avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas ifråga om personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning m.m. Personuppgifter får behandlas bara vid de i personuppgiftslagen angivna situationerna. Exempel på detta är om personen lämnat sitt samtycke eller om behandlingen är nödvändig för att ett avtal med den registrerade personen ska kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt ska kunna vidtas innan ett avtal träffas.

 

Personuppgiftsansvarig

De personuppgifter som lämnas till Heimstaden kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter kallas i personuppgiftslagen för personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig är Heimstaden AB, org. nr. 556670-0455, adress Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö.
Den som är personuppgiftsansvarig är skyldig att till var och en som ansöker om det en gång per år gratis lämna besked om vilka personuppgifter rörande den sökande som behandlas. Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Besked lämnas inom en månad. Den som är personuppgiftsansvarig är även skyldig att rätta felaktiga uppgifter på begäran av den registrerade.

Behandling och ändamål

Personuppgifter som lämnas till Heimstaden genom ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett avtal kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att administrera Heimstadens uthyrningsprocess. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från andra offentliga register, exempelvis adressuppdatering.
Om hyresavtal tecknas mellan Heimstaden och den registrerade kommer personuppgifter att överföras till Heimstadens verksamhetssystem för att avtalet ska kunna fullföljas. Det kan då också förekomma att uppgifterna lämnas till företag och organisationer med vilka Heimstaden samarbetar, exempelvis hyresgästorganisation, leverantörer och inkassobolag.