Kvarnen5 15-duplex-kontur

Heimstadens kärnverksamhet, att äga, förvalta, och förädla fastigheter präglas av en kapitalintensiv miljö. Tillgången på kapital är grundläggande och en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten på ett tillfredställande sätt. Genom en väl diversifierad finansiering och en hög kvalitet på fastighetsbeståndet med stabila intäkter säkerställer Heimstaden tillgången på kapital till goda villkor.

 

Målet för finansverksamheten är att säkerställa finansieringsbehovet till lägsta möjliga kostnad samt ansvara för koncernens likviditet inom ramen för koncernens långsiktiga strategi och finanspolicy. All finansverksamhet bedrivs centralt och styrs genom den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Policyn anger övergripande finansiella mål, styrprinciper, ansvarsfördelning och hur finansiella risker identifieras, följs upp och hanteras.

downloadArrow

2016 Årsredovisning
PDF
2016 Q4 Bokslutskommuniké
PDF
2016 Q3 Delårsrapport
PDF
2016 Q2 Delårsrapport
PDF
2016 Q1 Delårsrapport
PDF
2015 Årsredovisning
PDF
2015 Q4 Bokslutskommuniké
PDF
2015 Q3 Delårsrapport
PDF
2015 Q2 Delårsrapport
PDF
2015 Q1 Delårsrapport
PDF
2014 Årsredovisning
PDF
2014 Q4 Bokslutskommuniké
PDF
2014 Q3 Delårsrapport
PDF
2013 Årsredovisning
PDF
2012 Årsredovisning
PDF
2011 Årsredovisning
PDF
2010 Årsredovisning
PDF
2009 Årsredovisning
PDF
2008 Årsredovisning
PDF
2007 Årsredovisning
PDF