Medgivande till betalning via autogiro

Ett bekvämt sätt att betala hyran

Ja, jag lämnar härmed mitt medgivande till betalning via autogiro.

Bankkontonummer som pengarna skall dras ifrån

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdrag. Swedbank har ibland fem siffror ex. 8927-9.
Utelämna då femte sifrran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer skall börja med 6. Har du personkonto i Nordea, använd 3300
som clearingnummer.

Ja, jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro

Slutligt godkännande och underskrift

I och med slutligt godkännande och underskrift ovan intygar du att du är den som fyllt i och skriver under detta medgivande till betalning via autogiro.

Betalningsmottagare: Heimstaden AB med samtliga i koncernen ingående dotterbolag